infoengine

Categorïau

Lleoliadau

Cafwyd hyd i 1483 gwasanaethau o fewn 50 milltiroedd i North Wales

Darparwyd gan Abergele Men's Shed Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Hesketh House, Bridge Street, Abergele,
01745826570 abergelemensshed@outlook.com https://abergelemensshed.wordpress.com/

Abergeles Mens Shed is run by its members. If you have an interest in gardening, woodwork, wood turning, designing, technology/ computers etc.. or just want to meet for a coffee and a chat with a bit of banter come and join u...

Darparwyd gan Colwyn Bay Men's Shed (Pentre Newydd Community Centre) Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Llanelian Road, Old Colwyn, Colwyn Bay,
07986 315853 http://www.colwynbaymensshed.org.uk/

Woodworking, Metalworking, Digital Photography, Gardening, Computers. Colwyn Bay also offers a separate group for women, the 'She Shed'.

Darparwyd gan Llanwrst Men's Shed Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Golygfa Gwydyr, Plough Street, Llanrwst,
01492642110 mensshedllanwrst@gmail.com

Undertake some activity in the company of others, participate in some joint endeavour, find friendship and companionship, provide help and support to themselves and others, make use of the workshop or other facilities, learn...

Darparwyd gan Gwasanaeth Tai a gwasanaeth cymorth fel y bo'r angen Nacro Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 539940 courtney.thomas@nacro.org.uk https://www.nacro.org.uk/

Mae'r Gwasanaeth Tai a Chymorth a Gwasanaeth Cymorth fel y bo'r angen yng Conwy yn cael ei hariannu drwy Raglen Cefnogi Pobol Cyngor Conwy. Mae'r cynllun yn cynnig cartref a chymorth dros dro am hyd at 24 mis I grwpiau gwaha...

Darparwyd gan Sanctuary Cornerstone Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Holborn, Glyn Y Marl Road, Llandudno Junction, LL31 9NS
01492 573147 ian.mcneillie@sanctuarytrust.org.uk https://sanctuarytrust.org.uk/projects/cornerstone/

Ariannodd Cefnogi Pobl saith hostel â gwelyau yn darparu cymorth cysylltiedig â thai a gwasanaethau Cymorth Tenantiaeth i ddeg cleient digartref neu dan fygythiad o ddigartrefedd sy'n byw yn eu tenantiaethau eu hunain ar radd...

Darparwyd gan Conwy Food Bank Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 471793 conwyfoodbank@gmail.com https://sanctuarytrust.org.uk/projects/conwy-food-bank/

<br />Mae Banc Bwyd Conwy yn brosiect heb ei ariannu o dan ymbarél Sanctuary sy'n ceisio bwydo pobl sy'n byw yn Sir Conwy sydd mewn argyfwng ac yn methu â fforddio bwyd. Rydym yn annibynnol ac nid ydym yn rhan o rwydwaith cen...

Darparwyd gan Blooming Llanrwst Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Golygfa Gwydyr, Plough Street, Llanrwst, LL26 0AG
01492 642110 rosiee@golygfagwydyr.org

Improves the town by enhancing the environment. Encourages the community to work together, to have pride in our town and for the improvement of our surroundings and working towards entering the Wales in Bloom competition.

Darparwyd gan Banc Bwyd Penmaenmawr Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
St Paul's Church, Bangor Road, Penmaenmawr,
07726 869928 penmaenmawrfoodbank@gmail.com

Mae Banc Bwyd Penmaenmawr yn adnodd cymunedol ar gyfer y rhai mewn angen yn ardal LL34 (Penmaenan, Pant-yr-Afon, Dwygyfylchi a Capelulo). Nid oes angen atgyfeiriadau ond os ydych chi'n gwsmer newydd, rydyn ni'n gofyn am brawf...

Darparwyd gan Swim Hapus Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
07588136919 https://holdfield4.wixsite.com/swimhapus

Local private swimming lessons for pre school children and parent and baby.<br /><br />30 minute swim sessions will allow you to experience a 1:1 lesson which are individually tailored to your requirements. Family swim lesson...

Darparwyd gan Home Start Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
44 Madoc Street, , LLANDUDNO, LL30 2TW
01492 860842 homestartconwy@yahoo.co.uk http://www.home-start.org.uk

Sefydliad gwirfoddol sy'n cynnig cefnogaeth, cyfeillgarwch a chymorth ymarferol i deuluoedd sydd gyda phlant o dan 14 oed yw Homestart. Mae gwirfoddolwyr hyfforddedig yn darparu cefnogaeth cyfeillio dros y ffôn ar hyn o bryd...

Darparwyd gan Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr - Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Metropole Basement Offices, Penrhyn Road, Colwyn Bay, LL29 8LG
01492 533714 help@carersoutreach.org.uk https://carersoutreach.org.uk/

Mae Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yn elusen gofrestredig sy'n darparu gwybodaeth a cefnogaeth i bobl sy'n gofalu am berthnasau, ffrindiau neu gymdogion.<br /><br />Rydym yn darparu:<br />• Clust i wrando<br />• Mynediad i wasana...

Darparwyd gan Hafan Cymru - Cynllun Tai a Chymorth Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01248 671891 enquiries@hafancymru.co.uk https://www.hafancymru.co.uk

Yn Conwy rydym yn cynnig llety â chymorth dros dro i fenywod sy'n agored i niwed - yn sengl neu gyda plant.<br />Rydym yn cynnig dull cyfannol ac yn cefnogi pobl ag ystod eang o anghenion.<br /><br />Tra'n cartrefu gyda Hafan...

Darparwyd gan Hafan Cymru - Prosiect Menywod Ifanc Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01248 671891 enquiries@hafancymru.co.uk https://www.hafancymru.co.uk

Mae Prosiect Menywod Ifanc Hafan Cymru yn cynnig llety a rennir gyda cefnogaeth arbenigol i bobl ifanc sy'n agored i niwed.

Darparwyd gan Hafan Cymru - Prosiect Cefnogaeth Symudol Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01248 671891 enquiries@hafancymru.co.uk https://www.hafancymru.co.uk

Mae Hafan Cymru hefyd yn cynnig prosiect cefnogaeth symudol (cefnogaeth yn eich cartref eich hun) ar gyfer dynion a menywod sy'n agored i niwed sydd ag anghenion sy'n gysylltiedig â thai

Darparwyd gan Dychmygu Bae Colwyn Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492574253 imaginecolwynbay@conwy.gov.uk

Sicrhau bod Diwylliant, creadigrwydd a chymuned wrth wraidd Bae Colwyn! <br /><br />Dros ddwy flynedd, bydd y prosiect hwn yn harneisio’r diddordeb yng ngorffennol unigryw y dref i ysbrydoli a chysylltu â phobl drwy raglen ar...

Darparwyd gan Macular Society Support Group - Abergele Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Kinmel Avenue, Abergele, Abergele,
0300 3030 111 help@macularsociety.org https://www.macularsociety.org/groups/abergele-support-group

Mae ein grwpiau lleol ledled y DU yn cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol i bobl â chlefyd macwlaidd. Gallant eich helpu i ddeall eich cyflwr ymhellach, dod i delerau â cholli golwg, rhannu gwybodaeth am driniaeth ac aros yn...

Darparwyd gan Gwasanaeth Ailsefydlu Tymor Byr y Groes Goch Brydeinig Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
Red Cross House, North Wales Business Park, Abergele, LL22 8LJ
01745 828330 northwales@redcross.org.uk https://www.redcross.org.uk

Mae hwn yn wasanaeth tymor byr wedi ei gynllunio i gefnogi'r rhai sydd ar fin cael eu rhyddhau neu sydd wedi ei rhyddhau yn ddiweddar o'r ysbyty a rhoi gwybodaeth berthnasol a chefnogaeth ymarferol.

Darparwyd gan Datblygu Chwarae Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
01492 575016 nathania.scyner@conwy.gov.uk https://www.conwy.gov.uk/en/Resident/Leisure-sport-and-health/Leisure-Development/Play-Development.aspx

Mae Tîm Datblygu Chwarae Conwy yn eirioli dros chwarae plant a phobl ifanc a chefnogi chwarae mewn amryw ffyrdd ledled y sir. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech wybod mwy am ein gwaith, cysylltwch â Nat ar 01...

Darparwyd gan Cricket Club - Bae Colwyn Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
cricket@colwynbaycc.co.uk https://www.colwynbaycricketclub.co.uk

Provide facilities to play cricket. We also provide facilities for playing snooker and we have a thriving bridge section. We are also linked with a crown green bowls club.

Darparwyd gan Mentora Conwy Gwasanaeth ar gael yn Llanrwst, Conwy
, , ,
07508 99 30 50 mentoraconwy@gmail.com https://www.mentoraconwy.btck.co.uk

Rydym yn darparu cefnogaeth mentora i bobl yng nghefn gwlad Conwy, gan gynnwys cefnogaeth unigol, (mentora wyneb yn wyneb, mentora e-bost / testun, mentora ffôn), cefnogaeth mentora grŵp, cyfeirio. Byddwn yn paru pobl â mento...