infoengine

Telerau ac Amodau

Darperir cyfeirlyfr infoengine at ddiben gwybodaeth y cyhoedd yn unig ac mae’r sefydliadau. grwpiau unigol yn gyfrifol am ei gynnal.  Bydd unrhyw un sy’n dibynnu ar yr wybodaeth hon yn gwneud ar ei fenter ei hun.

Drwy gael mynediad at a defnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y Telerau ac Amodau hyn, fydd yn dod i rym o’r dyddiad cyntaf byddwch yn ei ddefnyddio.

Darparu gwybodaeth

Mae’r cyfeirlyfr hwn yn cynnwys gwybodaeth a ddarparwyd gan drydydd parti, megis  sefydliadau cymunedol eu hunain. Nid yw partneriaid *infoengine yn cynrychioli i unrhyw raddau nac yn cynnig unrhyw warant mewn perthynas â chywirdeb yr wybodaeth a ddarparwyd yn y cyfeiriadur. Nid yw partneriaid *infoengine yn derbyn unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb dros unrhyw golled neu ddifrod y mae unrhyw ddefnyddiwr yn ei ddioddef o ganlyniad i ddefnyddio’r wybodaeth ar y wefan hon, neu unrhyw nwyddau neu wasanaethau y bydd unrhyw ddefnyddiwr yn eu prynu gan unrhyw sefydliad a restrir ar y wefan hon.

Nid yw unrhyw wybodaeth am sefydliad yn golygu fod partneriaid *infoengine yn ategu’r sefydliad hwnnw na’i wasanaethau. Nid yw dolen i wefan allanol yn awgrymu fod partneriaid *infoengine yn ategu’r wefan honno, ac felly nid ydynt yn gyfrifol nac yn atebol mewn unrhyw ffordd am gynnwys na dibynadwyedd gwefannau allanol.

Gwiriadau cefndir

Nid yw partneriaid infoengine wedi cynnal gwiriadau cefndir neu, er enghraifft, gwiriadau’r Gwasanaeth Datgelu Gwahardd ar y darparwyr a restrwyd ar gyfeiriadur infoengine. Cynghorir defnyddwyr i wneud eu gwiriadau eu hunain cyn defnyddio gwasanaethau unrhyw ddarparwr a restrir ar infoengine.

Firysau, Diffyg Gwasanaeth ac Awdurdodaeth

Rydym yn argymell eich bod yn rhedeg rhaglen gwrthfirysau ar yr holl ddeunydd a lawrlwythir o'r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled, amhariad neu ddifrod i'ch data ar eich system gyfrifiadurol a allai ddigwydd tra byddwch yn defnyddio deunydd sy'n deillio o'r wefan hon.

Ni fyddwn yn atebol os na fydd ein safle ar gael ar unrhyw adeg neu am unrhyw gyfnod am unrhyw reswm ac rydym yn cadw'r hawl i dynnu'n ôl neu ddiwygio'r gwasanaeth a ddarparwn ar ein safle heb rybudd.

Mae'r holl faterion cyfreithiol sy'n deillio o neu'n gysylltiedig â defnyddio infoengine yn cael eu llywodraethu a'u penderfynu gan gyfreithiau Cymru. Bydd unrhyw anghydfod sy'n codi o dan y Telerau ac Amodau hyn yn ddarostyngedig i awdurdod neilltuedig llysoedd Cymru.