Gwybodaeth a ddarperir gan ein partner Dewis. Cliciwch yma i weld y wybodaeth ar Dewis.

Stori - Cymorth Lle Bo’r Angen Pennod Newydd - Wrecsam

Lleoliad

Visitable Address

33 Grosvenor Road

Cyfeiriad post

33 Grosvenor Road

Cyswllt

07917266789

Mae Stori yn gymdeithas dai elusennol sy'n rhoi cymorth i ferched, dynion a’u plant a phobl ifanc ledled Cymru

Rydym yn cynnig dull cyfannol ac yn cefnogi pobl sydd ag ystod eang o anghenion.
Bydd gan bob unigolyn becyn cymorth teilwredig sy'n eu galluogi i ddiwallu eu hanghenion, dysgu sgiliau bywyd newydd a datblygu hyder.
Tra byddant yn byw mewn tai wedi’u darparu gan Stori, byddwn yn gweithio gyda'n gilydd i sicrhau bod ein defnyddwyr gwasanaeth yn gallu cynnal eu hunain mewn tai â chymorth tymor byr.
Y nod yw y byddant yn symud ymlaen i fod yn annibynnol ac yn gallu cymryd rheolaeth dros eu bywydau eu hunain yn y dyfodol.

Pennod Newydd – Mae hyn yn cynnig cymorth lle bo'r angen i ddynion a merched agored i niwed gydag angen sy'n gysylltiedig â thai sy'n profi neu sydd wedi profi cam-drin domestig a gydag anghenion cymorth tenantiaeth.